Innovatieproces

De gewenste omslag naar kwaliteitsgestuurde ketens in de sierteelt vraagt niet alleen om technische inhoudelijke innovatie maar om ook sociale innovatie. Om zo’n innovatieproces op gang te brengen zijn vaak nieuwe spelregels, procedures, organisatievormen en relaties nodig. Dit proces in de keten gaat niet van zelf, maar vergt een sociaal leerproces waarin alle partijen elkaar beter leren begrijpen en vertrouwen. Door gezamenlijke uitgangspunten, verwachtingen en visies te ontwikkelen neemt de kans op een verdere virtualisatie in de keten toe.

Rapport: Kansen en belemmeringen binnen virtualisatie in kwaliteitsgestuurde sierteeltketen